Waa'ee Dhaabbata Keenyaa. Waggoottan dheeraadhaaf, Omisha Qonnaan Bulaan keenya gurgurachaa ture caasaa hedduu keessa darbee fayyadamtoota bira gahaa akka ture qorannoowwan yeroo garaa garaa Dhaabbata Gabaa kana ilaallatee hojjetaman ni ibsu. Qorannoon adda addaas kanuma mirkanneessa. Keessumayyuu humni dandeetti keenyaa ciimsuunii fi qonnaanbultoota fi itti fayyadamtoota omisha qonnaa akkasumaas Omishaa keenya gabaa biyya alaatti erguudhaan sharafa biyya alaa akka argamuuf omishitoonni illee gatii omishaa fi dafqa isaanii irraa akka fayadamaniif ciminaan irratti hojjetamaa jira.

Hanqina dandeetti jiru hambisuuf gabaan saayinsii qorannoo fi qohannoo waliin akka deemuuf yeroo ammaa kana Yunversiitoota naannoo keenyaa jiran yunversiitii Amboo, Wallagga, Jimmaa, Haromayyaa fi yunversiitii saayinsii fi teekinoloogii Adaamaa fi Finfinnee damee Aqaqii waliin waliigaltee taasisuudhaan hojii keessa galamee jira. Walumaa Galatti Dhaabbata Gabaa Omishaa Qonnaa Oromiyaa Omishaa nannoo keenya keessatti argamu hanga barbaaddaniin argachuu yoo barbaddan qaamaans ta,e karaa website, e-mail, bilbilaa fi akkasumas karaa faaksii keenyaa nu qunamudhaan tajaajila barbaddaan argachuu ni dandeessu.

Midhaan Gabaaf dhiyaate. Midhaan xaafii Gabaaf dhiyaate. Dhaabbii Konkolaataa Mijataa.

Military operation names

Tajaajila Kiraa Magaazinaa. Odeeffannoo Magaazinaa Odeeffannoo Magaazinaa argachuuf. Details Hits: Dhiyeessii Midhaanii.

Oolmaa Gatii Gabaa Oolmaa Gabaa. All rights reserved.Oct 8, Naannoo, Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa. Qindeessaa Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa. Ilma Abbaa Gadaa Bitootessaa hanga Bitootessaatti. Prees Sakreetariin hojii eegale. Itti aanaa Bulchaa. Itti gaafatamaa Waajjira Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa. Itti gaafatamaa Waajjira Misoma Magaalaa fi Manneenii. Itti gaafatamaa Waajjira Barnootaa. Itti gaafatamaa Waajjira Eegumsa Fayyaa. Itti gaafatamaa Waajjira Abbaa Alangaa.

Itti gaafatamaa Waajjira Bulchiinsaa fi Nageenyaa. Itti gaafatamaa Waajjira Aadaa fi Tuurizimii. Itti gaafatamaa Waajjira Bulchiinsaa fi Itti fayyadama Lafaa.

caasaa waajjira misooma gabaa

Itti gaafatamaa Waajjira Dhimma Hojjataa fi Hawaasummaa. Itti gaafatamaa Waajjira Daldalaa. Itti gaafatamaa Waajjira Abbaa Taayitaa Galiiwwanii.

Itti gaafatamaa Waajjira Misooma Interpraayizii fi Industirii. Itti gaafatamaa Waajjira Dhimmoota Koomunikeeshinii Mootummaa.

Itti gaafatamaa Waajjira Bulchiinsaa.

SEENAA JIREENYAA PIRAZIDAANT LAMMAA MAGARSAA-ODN irraa

Itti Aanaa Bulchaa.Kabajamtoota Miseensota Caffee!! Nageenya mirkaneessuu keessatti hojiiwwan bara tti xiyyeeffannoon hojjetamaa turan keessaa tokkoo, walitti dhufeenyi naannolee ollaa waliin jiru akka cimuu fi rakkoon naannoo daangaatti lubbuu namaa fi qabeenya uummataa irratti miidhaa qaqqabsiisaa ture hundeerraa furmaata akka argatuuf hojiin hojjetamaa ture olaanaa dha.

Kana malees, rakkoon daangaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuuz fi godinaalee Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa aanaalee 5 gandoota baadiyyaa 18 fi iddoowwan 71 irratti yeroo dheeraaf osoo hin hiikamin ture xiyyeeffannoo addaa itti kennuun marii fi konfiraansii gaggeeffamaa tureen rakkoon daangaa ture akka hiikkatu taasifameera.

caasaa waajjira misooma gabaa

Gama daangaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee fi Naannoo keenya Godina Addaa Oromiya Naannawa Finfinnee waliin jiru ilaalchisees, koreen qaaamolee dhimmi ilaallatu irraa hundeeffamee qorannoon kan xumuramaa jiruu fi yeroo gabaabaa keessattis furmaata akka argatu hojjetamaa jira.

Haaluma kanaan, uwwisa bunaa lafa heektaara mil.

Recommendation itu-r bt.1867

Kana malees, uwwisa misooma bunaa guddisuuf biqiltuu bunaa bara dhaabbatuuf boolli biqiltuu bunaa lafa heektaara kuma Gama birootiin, oomisha bunaa gabaa gidduugaleessaatti dhiyeessuun walqabatee, bara kana buna miiccamaa fi gogaa toonii kuma Haaluma kanaan, qorannoo sabsii duraa oomisha midhaan qonna gannaa fi naannoo horsiisee bulaa gaggeeffameen uummata mil.

Dabalataaniis, lafa albuudaa heektaara kuma Paakeejiiwwan deeggarsaa adda addaatiin walqabatee, rakkoo dargaggoota keeenya qunnamaa turan hiikuuf hojii hojjetameen maashineeriiwwanii fi meeshaaleen kaappitaalaa garaa garaa bitamanii akka kennaman taasifameera. Kanaan walqabatees, uummatni keenya nageenya manneen barnootaa eegsisuu keessatti gahee isaa akka taphatu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa misoomaa fi dagaagina seenaa, aadaa, afaan fi hambaalee uummata Oromootiif xiyyeeffannaa guddaa kennee hojjachaa jira.

Arthur blank daughter sarah marshall

Galii dinagdee naannoo keenyaa maddisiisu guddisuun, madda galii hunda irraa duguuganii walitti qabuuf hojii hojjetamaa tureen, bara baajata keessatti galii idilee qar. Kanatti aansee kallattiiwwanii fi maniiwwan gurguddoo karoora bara baajataa n dhiyeessa.

Эфир тележурнала НЭП от 21 апреля 2015 года - 7 канал Красноярск

Gama misooma daandiitiin hanga bara tti hojiiwwan hojjetamaniin dheerinni daandii bonaa fi gannaa naannoo keenyaa kiiloo meetira kuma Haaluma walfakkaatuun, lakkoofsa manneen barnootaa sad. Dhaabbilee barnoota leenjii teekinikaa fi ogmmaa mootummaa fi dhuunfaa keessatti leenjii idileetiin leenjiifamtoota haaraa fi buleeyyii gulantaa 1 hanga 5, kuma Kabajamtoota miseensota Caffee!!

Bara baajataa tti hojiilee karoorfaman raawwachuuf baajatni waliigalaaf barbaachisu qar. Duudhaalee Ijoo. Waa'ee Keenya. Nuu Qunammaa. Addaa fi Turiiziimii. Biroo Fayyaa. Inverstimeentii Oro.

Humna Namaa Iyyannoo fi Koommii Ummattaa. Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota daandii haaraa 16 olii jalqabamuufi - Friday, 12 January Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudraa idil addunyaa Finfinneetti gaggee - Friday, 12 January Finfinneetti bara kana manneen waliin jireenyaa kuma 52 fi xumuruu - Wednesday, 27 December Ityoophiyaatti proojaktiin dandamannaa hongee horsiisee bulaa Birriin - Tuesday, 26 December Lammiikoof nan fiigan dabarfame - Monday, 25 December Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa adda-babayiiwwanii fi daandiiwwan magaalat - Sunday, 24 December Waa'ee Keenya 1.

Mul'ata 2. Ergama 3.Jijjiirama gama siyaasaatiin dhufeen qofa ummanni sadarkaan j Gurmaa'insi haaraa kunis jijjiirama bu'uraa manneen hojii mootummaa keessatti fiduuf kaayyeeffatamee kan hojjetamaa jiru yoo ta'u qabeenya mootummaafi um,mataa qisaasama malee fayyadamuun ummanni dhiyeenyaan tajaajila si'ataafi wayitaawaa ta'e akka argatu taasisuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachusaas hoogganaan biirichaa ibsaniiru.

caasaa waajjira misooma gabaa

Yeroo ammaa manneen hojii bifa haaraan gurmaa'an keessatti hojjetaa sadarkaan jiru dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan karaa bilisaafi haqa qabeessa ta'een ramadamaa jira. Ramaddii hojjettootaa kana keessatti hojjetaan mootummaa kamiiyyuu ramaddiin ala kan ta'uu akka hin jirreefi mana hojii isa hojjechiisuufi bu'aa buusuu danda'u keessatti kan ramadamu yoo ta'u hojjetaan kamiyyuu ramaddii taasifamaa jiru ala ta'a jedhee yaaddoo keessa akka hin galleefi hanga ramaddiin kun xumuramuutti hojjetaan bakka jiruutti tasgabbiidhaan hojii idileesaa akka raawwatu Dr Biqilaan himaniiru.

Kabajni kabajaa hundaa caaluu Ilaalchaafi miira qajeellummaan ummata tajajiluudha. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Biqilaa Hurrisaa dhimmi ragaa sobaa itti fufiinsaan kan raawwatamu ta'uu ibsan. Kana keessatti gaheen Miseensota Caffee olaanaa ta'uu ibsan. Biqilaan ibsaniiru.

Obbo Isheetuu Dassees Labsii Lak. Gurma'insa Haaraa Biiroo Pabliik sarviisi fi Misooma Namaa Oromiyaa Qorachaa jiru ilaalchisee fuula FB Biiroo irraatti gad-dhifame irratti gaaffii baayeen keessaan karaa inbox nuuf ergitaan ilaalee yeroo gababaatti ibsi kan itti kennamu fi yaada isiin nuf gummachittaan bu'uraa godhachuun dhimmoonni sirrefama barbaddaan yoo jiratan kan ilaalamu ta'a.

Akkasumaas maqaan waajjiralee murasa sadarkaa magaala keessaa hin jiru jettaani gaafatan fkn waajjiraa barnoota kan jiru waan ta'e karaa kanaan sirrefaama jiru akka ubbatamu barbana.

Caasaa Sadarkaa Ganda Baadiyyaa 1. Waajjira Bulchiinsa Gandaa 2. Qindeessaa Misooma Barnootaa Daarektara Tokko 5. Qindeessaa Eggumsa Fayyaa ogeesa Ekis. Faayya 6. Qindeessaa Dhimma Nageenyaa Hawaasa Keessaa 7. Qindeesaa Dhimma Dubartootaa fi dargagoota Hawaasa Keessaa.

Caasaa Sadarkaa Ganda Magaalaa 1. Waajjira Mana Qopheessaa 3. Deeskii Pabliik Sarvisiisii 4. Deeskii Galmeesa ragaalee bu'uuraa Deeskii Bulchiinsa fi ittifayyadama lafa Magaalaa 6. Deeskii Gliiwwanii 7.Jijjiirama gama siyaasaatiin dhufeen qofa ummanni sadarkaan j Gurmaa'insi haaraa kunis jijjiirama bu'uraa manneen hojii mootummaa keessatti fiduuf kaayyeeffatamee kan hojjetamaa jiru yoo ta'u qabeenya mootummaafi um,mataa qisaasama malee fayyadamuun ummanni dhiyeenyaan tajaajila si'ataafi wayitaawaa ta'e akka argatu taasisuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachusaas hoogganaan biirichaa ibsaniiru.

Yeroo ammaa manneen hojii bifa haaraan gurmaa'an keessatti hojjetaa sadarkaan jiru dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan karaa bilisaafi haqa qabeessa ta'een ramadamaa jira.

Ramaddii hojjettootaa kana keessatti hojjetaan mootummaa kamiiyyuu ramaddiin ala kan ta'uu akka hin jirreefi mana hojii isa hojjechiisuufi bu'aa buusuu danda'u keessatti kan ramadamu yoo ta'u hojjetaan kamiyyuu ramaddii taasifamaa jiru ala ta'a jedhee yaaddoo keessa akka hin galleefi hanga ramaddiin kun xumuramuutti hojjetaan bakka jiruutti tasgabbiidhaan hojii idileesaa akka raawwatu Dr Biqilaan himaniiru.

Kabajni kabajaa hundaa caaluu Ilaalchaafi miira qajeellummaan ummata tajajiluudha. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Biqilaa Hurrisaa dhimmi ragaa sobaa itti fufiinsaan kan raawwatamu ta'uu ibsan.

Kana keessatti gaheen Miseensota Caffee olaanaa ta'uu ibsan. Biqilaan ibsaniiru. Obbo Isheetuu Dassees Labsii Lak. Gurma'insa Haaraa Biiroo Pabliik sarviisi fi Misooma Namaa Oromiyaa Qorachaa jiru ilaalchisee fuula FB Biiroo irraatti gad-dhifame irratti gaaffii baayeen keessaan karaa inbox nuuf ergitaan ilaalee yeroo gababaatti ibsi kan itti kennamu fi yaada isiin nuf gummachittaan bu'uraa godhachuun dhimmoonni sirrefama barbaddaan yoo jiratan kan ilaalamu ta'a.

Akkasumaas maqaan waajjiralee murasa sadarkaa magaala keessaa hin jiru jettaani gaafatan fkn waajjiraa barnoota kan jiru waan ta'e karaa kanaan sirrefaama jiru akka ubbatamu barbana. Caasaa Sadarkaa Ganda Baadiyyaa 1. Waajjira Bulchiinsa Gandaa 2. Qindeessaa Misooma Barnootaa Daarektara Tokko 5.

Qindeessaa Eggumsa Fayyaa ogeesa Ekis. Faayya 6. Qindeessaa Dhimma Nageenyaa Hawaasa Keessaa 7. Qindeesaa Dhimma Dubartootaa fi dargagoota Hawaasa Keessaa. Caasaa Sadarkaa Ganda Magaalaa 1. Waajjira Mana Qopheessaa 3. Deeskii Pabliik Sarvisiisii 4. Deeskii Galmeesa ragaalee bu'uuraa Deeskii Bulchiinsa fi ittifayyadama lafa Magaalaa 6.

Deeskii Gliiwwanii 7. Deeskii Bulchiinsa fi Nageenyaa 9. Deeskii Daldalaa fi Misooma Gabaa Deeskii Tajaajila Bishaan Dhugaatii Deeskii Tajaajila eegumsa Faayyaa Deeskii Qindeesa Dhimma Barnootaa Deskii qindeesaa dhimma Dubartootaa fi dargagootaa.

Sadarkaa Magaalaa 1. Waajjira Kantiibaa 2.

caasaa waajjira misooma gabaa

Waajjira Dhimmoota Koomunikeeshini 3. Waajjira Misooma Interpiraaiyzii fi Industrii 4.Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Dh. Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Caasaa hoggansa dhaabaa keessatti ittiigafatamummaa adda addaa irratti gahumsaa fi amanamummaan hojjatanii jiru. Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa dargaggoota Oromoo biratti akkaan kan jaalatamuu, caasaa guutuu hoggansaa keessatti keenninsa murtoo fi ijaannoo sabbonummaa dimookraatawaa qabaniin kan jaalatamuu, kan kabajamuu fi kan dinqisiifamuu hogganaa dimookraatawaa dha.

Obbo Lammaan dubbisaaf jaalala addaa kan qabuu fi hundaan ol ilaaltanii yoo taheef kan argitan harka isaanii irraa kitaabni hin dhabamuu. View all posts by cillimoo. You are commenting using your WordPress. You are commenting using your Google account. You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Facebook account. Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email.

Download: Caasaa Haara Wajjiraa Daldalaa.pdf

Skip to content. Jaallee Lammaan Dh. Umrii Dheeraas Nuuf Haa Laatuuf! Share this: Facebook Twitter. Like this: Like Loading Author: cillimoo I am me who I am! Leave a Reply Cancel reply Enter your comment here Fill in your details below or click an icon to log in:. Email required Address never made public. Name required. Post to Cancel.

By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy.Kana malees, Labsii Lakk. Kanaan walqabatees aangoo fi hojii Labsii Lakk.

Karaa tokkoon hojiiwwan pirezidaantichaaf kennaman kamiyyuu raawwachuu keessatti gahee murteessaa qabaachuu qaba jechuun fudhachuun hojiiwwan pirezidaanticha deeggaruuf raawwataman bira darbuun hojii labsiin manneen hojii kaaniif ifatti kenname bifa waliinmakuun hubachuun turee jira.

Karaa biroon immoo waajjirichi hojiiwwan manneen hojii mootummaa naannichaa hordofuu keessatti akka gahee hin qabnee fi hojiiwwan tajaajila deeggarsaa qofa hojjechuuf akka hundeeffametti ilaaluun rakkoo hubannoo yeroo dheeraaf tureedha. Bara kana keessa aangoo fi hojii qaama raawwachiiftuu mootummaa naannichaa irra-deebiidhaan murteessuuf bahe labsii lakk. Akkaataa aangoo fi hojii labsii lakk.

Grease sandy died

Akkaataa aangoo fi hojii Labsii Lakk. Hojiiwwan aangoo fi hojii waajjirichaan hinhammatamin garuu waajjirichaan hojjetamuu qabanii fi ifatti aangoo fi hojii waajjirichaa keessatti tarreeffamuu qaban jedhamanii ilaalaman hojiiwwan:. Labsii Mootummaa Naannoo Oromiyaa bifa haaraan bara qaamota raawwachiiftuu hundeessudhaaf bahe lakk.

Waajjirichi aangoo fi gahee hojii kennameef kana bahachuuf waggoota darban qaamota komii ummataa keessummeessan bifa adda addaatiin gurmeessee furmaata laachuuf yaalii hedduu gochaa tureera. Duudhaalee Ijoo. Waa'ee Keenya. Nuu Qunammaa. Addaa fi Turiiziimii. Biroo Fayyaa. Inverstimeentii Oro.

Humna Namaa Iyyannoo fi Koommii Ummattaa. Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota daandii haaraa 16 olii jalqabamuufi - Friday, 12 January Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudraa idil addunyaa Finfinneetti gaggee - Friday, 12 January Finfinneetti bara kana manneen waliin jireenyaa kuma 52 fi xumuruu - Wednesday, 27 December Ityoophiyaatti proojaktiin dandamannaa hongee horsiisee bulaa Birriin - Tuesday, 26 December Lammiikoof nan fiigan dabarfame - Monday, 25 December Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa adda-babayiiwwanii fi daandiiwwan magaalat - Sunday, 24 December Qophii fi Ittisa Balaa Oromiyaa.

Bulchiinsa Mana Sirreessaa Kom. Poolisii Kom. Namusaa fi Farra Malaammaltummaa. Ragaa iyyata yookiin komii dhiyaate qulqulleessuuf barbaachisu qaama Mootumma kamiyyuu gaafatanii argachuu fi sanadoota adda addaa fudhatanii qorachuuf aangoo ni qabaata.

Hawaasaaf haala iyyannoo fi komiin ittiin dhiyaatu ilaalchisee hubannoo kennu irratti qaama dhimmi ilaalu wajjin ni hojjeta. Qaamolee Mootummaa fi Miti-Mootummaa bulchiinsa gaarii dhugoomsuuf sirna dimokraasii dagaagsuuf hojjatan waliin qindoominan ni hojjata. Bulchiinsi gaariin haala qabatamaa Naannootiin hojiirra akka oolu ni taasisa, hojiirra oolmaa isaa ni hordofa, ni deeggara. Mana Hojii Mootummaa sadarkaan argamu keessatti bulchiinsa gaarii dhugoomsuu sirna danddeessisu diriiruu isaa ni mirkaneessa.

Raawwii hojii caasaalee Dhimmoota Bulchiinsaa, Iyyannoo fi Komii Ummataa sadarkaa sadarkaan jiran ni hordofa, ni deeggara. Bulchiinsa gaarii mirkaneessu fi iyyannoo fi komii ummataa hiikuu irratti dhaabbilee fi waldaalee hawaasaa waliin qindoominaan ni hojjeta. Waa'ee Keenya 1. Mul'ata 2. Ergama 3.


Replies to “Caasaa waajjira misooma gabaa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *